Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Статут

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ

 

2.1. ДНЗ розрахований на 40 місць (2 групи).

 

2.2. Групи комплектуються за віком:

·        молодша (діти віком від 3 до 4 років) – 1 ;

·        середня – старша (діти віком від 4 до 6 років) – 1.

 

2.3. У ДНЗ функціонують групи загального розвитку.

 

2.4. ДНЗ має групи з денним режимом перебування дітей. ДНЗ працює за гнучким режимом.

 

2.5. Наповнюваність дітей в групах становить:

·        дошкільного віку – 20 дітей;

·        в оздоровчий період – до 15 дітей.

 

2.6.  Для зарахування дитини у ДНЗ необхідно пред’явити:

·        медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·        медичну довідку про епідеміологічне оточення;

·        свідоцтво про народження дитини;

·        документи для встановлення батьківської плати за харчування (малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці, діти-інваліди, діти учасників АТО);

·        заява батьків.

 

2.7. За  дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі:

·        її хвороби, карантину, санітарного лікування;

·         на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють;

·        а також у літній період ( 75 днів ).

2.8. Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватись:

·        за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

·         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;

 

5

·         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

·        коли дитина не відвідує ДНЗ, без поважних причин, більше 3-х місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 днів або два тижні.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ

 

3.1. ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12,0 годин.

       Вихідні дні – субота, неділя, святкові, тощо.

 

3.2.  Щоденний графік роботи ДНЗ з 7:00 до 19:00.

 

3.3. Щоденний графік роботи груп ДНЗ:

·        молодша група - з 7:30 до 18:00

·        середня – старша група - з 7:00 до 19:00.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ

 

4.1. Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період) У ДНЗ  проводиться оздоровлення дітей.

4.2. ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником ДНЗ і погоджується управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4. У ДНЗ функціонують групи з українською мовою навчання ( наказ управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року № 251).

4.5. Навчально-виховний процес у ДНЗ спрямувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України - «Базового компоненту дошкільної освіти».

4.6. ДНЗ організовує освітній процес загального розвитку.

4.7. Має можливість надавати додаткові освітні послуги, за бажанням батьків, згідно з чинним законодавством.

 

6

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

5.1. Забезпечення продуктами харчування  забезпечено департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2. Контроль за організацією та якістю  харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів  харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним медичним персоналом на безоплатній основі.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацію фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. Харчування – забезпечено департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

 

6.4. ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками начально-виховного процесу дошкільного навчального закладу є :

·     діти дошкільного віку;

·     керівник;

·     педагогічні працівники;

·     медичні працівники;

·     помічники вихователів та няні;

7

·     батьки або особи які їх замінюють;

·     фізичні особи, як надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти;

·     обслуговуючий персонал;

·     інші працівники.

7.2. Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально і матеріально, відповідно до чинного законодавства.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·     безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·     захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·     захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·     здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків осіб, які їх замінюють:

·     обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ;

·     звертатись до органів управління освітою, керівника дошкільного навчального заклад і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

·     брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  дошкільного навчального закладу;

·     відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·     захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·     своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

·     своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·     слідкувати за станом здоров’я дитини;

 

 

8

·     виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·     забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

·     постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;

·     поважати гідність дитини;

·     виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

 

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу керівником ДНЗ.

 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.8. Педагогічні працівники мають право:

·     на вільний вибір педагогічно доцільних програм, форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·     брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·     на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·     проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·     вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

·     на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·     об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·     на захист професійної честі та власної гідності;

·     інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 

9

·     виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·     дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·     забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·     брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·     виконувати накази та розпорядження керівництва;

·     інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.10. Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач, з обов’язковим повідомленням Державній фіскальній службі Постанова № 413 від 17.06.2015 року.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з вимогами законодавства.

 

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні  медичні огляди 1 раз на 6 місяців у закріпленому за місцем роботи медичному закладі.

 

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДНЗ

 

8.1. Управління ДНЗ здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики та науки згідно з чинним законодавством.

10

                  Керівник ДНЗ:

·     відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

·     здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·     діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·     розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

·     приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·     видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·     затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

·     контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

·     затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·     забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·     контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·     підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·     організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·     щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ – педагогічна рада.

        До складу педагогічної ради входять: керівник і методист, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

                                                 11

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники інших загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

          Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

          Педагогічна рада закладу:

·        розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

·        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

           Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3 - х на рік.

 

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ -70 %,

батьків –70 %.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

 Загальні збори:

·        приймають Статут, зміни і доповнення;

·        обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

·        заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

·        затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 

12

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

        Кількість засідань ради визначається за потребою.

        Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інше).

         Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

 8.6.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

      Піклувальна рада ( у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило не менше 4-х разів на рік.

 

        Основними завданнями піклувальної ради є:

·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;

·        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·        сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·        організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

13

·        всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

·        сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

IХ. МАЙНО ДНЗ

 

9.1. ДНЗ передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні і ігрові майданчики.

 

9.2. ДНЗ виділена присадибна ділянка площею 0,120 га.

 

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомості майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативною та погодженням з органом оперативного управління діяльністю ДНЗ, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

9.4. ДНЗ має право здавати оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з органом оперативного управління діяльністю ДНЗ.

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ

 

10.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організації до реєстру та виключення з Реєстру», ст.. 133.4 Податкового кодексу України до розділу Статуту навчального закладу «Фінансово-господарська діяльність» додається:

·     забороняється розподіл отримання доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, повезених з ними осіб;

 

14

·     доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами;

·     у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

10.2. Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:

·     майно власника;

·     місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·     батьків або осіб, які їх замінюють;

·     добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·     кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти згідно з чинним законодавством;

·     благодійні внески та інші находження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.3. ДНЗ за погодження із власником та балансоутримовачем має право:

·     придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·     отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·     надавати платні послуги в галузі освіти, відповідно до чинного законодавства.

 

10.4. Статистична звітність про діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника ДНЗ бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією  департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради,або самостійно.

 

15

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного начального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки в Україні.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюють Державною інспекцією навчальних закладів, (власником територіальної громади міста), департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

11.3.Зміст, форми та періодичність контролю не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником ДНЗ.

 

ХII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника та погодження з уповноваженим органом – Соборною районною у місті Дніпрі радою або суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

12.2. При реорганізації та ліквідації ДНЗ працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

 

12.3. Ліквідація ДНЗ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходного бюджету.

 

12.5. У випадку реорганізації ДНЗ його права і обов’язки переходять до правонаступника.